Avrupa Birliği, yarım yüzyıldan fazla bir süredir dünya meselelerinde önemli bir oyuncu olmuştur.

Aynı zamanda AB, hem büyük bir ticari güç hem de çevre koruma ve kalkınma yardımları gibi alanlarda bir dünya lideri haline geldi. Bu yüzden Avrupa Birliği’nin altıdan yirmi sekiz ülkeye kadar genişlemiş olması ve daha birçok ülkenin üyelik için sırada olması şaşılmaması gereken bir şeydir.

Üye devletlerin yerel mahkemeleri, Avrupa Birliği hukukunun birincil uygulayıcıları olarak birlik içinde önemli bir rol oynarlar. Yapılan antlaşmalar ışığında, Avrupa Birliği ve ulusal mahkemeler arasında bir iş birliği ilişkisi yatar. Yerel mahkemeler iç konularda Avrupa Birliği hukukunu uygulayabilirler ve bir yasanın yorumlanması konusunda açıklamaya gereksinim duyarlarsa Adalet Divanı'ndan bir önduruşma tarihi isteyebilirler.

21. yüzyılda AB'nin karşı karşıya olduğu zorluklar.

AB'nin üye ülkeleri için potansiyel faydaları.

16 Şubat 2016 tarihinde Avrupa Komisyonu enerji güvenliği paketini sunmuştur. Paket enerji alanında temel bir dönüşüm gerçekleştirmek suretiyle AB’deki tüketicilere sürdürülebilir, rekabetçi ve ucuz enerji sağlamayı hedefleyen öneriler içermektedir. 20 Temmuz 2016 tarihinde Avrupa Komisyonu, Avrupa’da tüm sektörlerde düşük karbonlu emisyonlara geçişi hızlandırmayı hedefleyen Enerji Birliği ve İklim Eylem paketini açıklamıştır. AB Bakanları 2015 yılın aralık ayında kararlaştırılan BM iklim değişikliği üzerine olan ‘Paris Anlaşması’nın AB tarafından onaylanmasına onay verdikten sonra anlaşma 30 Eylül 2016 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 30 Kasım 2016’da ise Avrupa Komisyonu ‘Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji’ adı altında bir önlemler paketini açıklamıştır. Pakette yer alan hedefler enerji etkinliğine öncelik vermek, yenilenebilir enerji konularında küresel liderliği hedeflemek ve tüketicilere adil bir öneri getirmek olarak belirtilmiştir.

21 Mart 2019’da AB’nin doğal afetler karşısında toplu müdahale kapasitesini artırmak amacıyla rescEU adlı bir sistem yürürlüğe kondu. Bu yeni sistem altında yangın söndürme uçakları ve helikopterler gibi gerekli teçhizattan oluşan bir reserv oluşturulması ve afet önleme ve hazırlıklılığı artırmak öngörülmektedir.