TR Manga TRmanga Hakkında Özel Bilgiler Haberler Ve Daha Fazlası

Elektrik Üretiminin Öngörülen Maliyeti

Elektrik fiyatları ve projeksiyonlar.

Lisanslı elektrik projelerinde lisans süresi 49 yıl olup, üretilen enerjinin piyasa koşullarında satılması da mümkündür. Lisanslı elektrik proje dosyasının başvuru süreci öncesi en az 6 aylık güneş istatistiği ve reel meteorolojik güneş ölçümü istenmektedir.

Enerjinin tüm formları her gün kullandığımız enerji kaynaklarında farklı bir şekilde depo edilir. Bu kaynaklar yukarda söylediğimiz yenilenebilen ve yenilenmeyen kaynaklardır. Yenilenebilir enerjileri sürekli kullanabiliriz. Yenilenemeyenler tükenince çok kısa zamanda yeniden üretilmesi mümkün değildir. Solar enerji güneşten, rüzgar ve jeotermal enerjisi yerkürenin kendisinden, biyomas enerjisi bitkilerden ve hidrogücü, sudan elde edilen yenilenebilir birer kaynaktır ve bu enerjiler ısı ve elektrik enerjisine çevrilebilirler.

Elektrik üretimi ve tüketimi.

Elektrik Üretiminin Öngörülen Maliyeti 2020, çeşitli ülkelerde geniş bir teknoloji kümesinden elektrik üretim maliyetine odaklanmaktadır. Maliyetlerde, kaçınılmaz olarak bölgesel, ulusal ve yerel koşulların önemi vardır. Bununla birlikte, elektrik üretiminde düşük karbonlu teknolojilerin, fosil yakıtlı teknolojilere göre artan rekabet gücü, bu çalışmada açık olarak görülmektedir.

Solar güç, güneş enerjisinden türetilir. Ancak, güneş enerjisi tüm gün boyunca yoktur ve oldukça dağınık durumdadır. Bu sebeple elektrik üretiminde kullanılması tarihsel olarak fosil yakıtlardan pahalıdır. Fotovoltaik çevrim, bir fotovoltaik güneş pilinde güneş ışığından direkt olarak elektrik üretir. Solar-termal elektrik jeneratörleri, türbünleri çalıştıracak buhar üretiminde direk güneş radyasyonunu kullanır. Solar bazda elektrik üretimi son yıllarda fotovoltaiklerin kullanılmasıyla artmaya devam etmektedir.

Elektrik iletimi ve dağıtımı.

Bir elektrik jeneratörü mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir cihazdır. Buradaki işlem elektrik ve manyetizma arasındaki ilişkiye dayanır. Bir manyetik alan içinde bir tel yada elektrik ileten herhangi bir iletken hareket ettiği zaman telde elektrik akımı oluşur. Elektrik kullanım endüstrisinde kullanılan büyük jeneratörler, durgun bir iletkene sahiptir. Dönen bir şaftın ucuna eklenmiş olan bir mıknatıs, durgun bir iletken halka içine yerleştirilir. Halka uzun bir tel ile sarılmıştır. Mıknatıs döndüğü zaman, telin her bir kesiminde küçük bir elektik akımı üretilir. Telin her kesimi küçük ayrı bir iletkenden oluşur. Her bir bölümdeki küçük akımların toplamı önemli derecede büyük bir akım oluşturur. Elektrik gücü için kullanılan akım işte bu akımdır.

Enerji kaynaklarından, özellikle yenilenebilir olanlardan elektrik üretimi için elverişli alanlar, teknoloji olgunluğu nedeniyle, ülkeye ve bölgeye göre önemli ölçüde değişebilir. Bazı ülkelere ait çeşitli enerji kaynaklarından üretilen elektriğin seviyelendirmiş maliyet değerleri Şekil 2’den izlenebilir. Buradan görüleceği üzere, Avrupa’da karada kurulu rüzgâr ve büyük ölçekli fotovoltaik tesisleri, doğal gaz ve nükleer enerji ile rekabet edebilir durumdadır.

Elektrik üretmek, dağıtmak ve kullanmak modern yaşam için esastır. Ancak bu gücü üretmenin zorlukları var. Elektrik şirketleri, güç üretmek için çok fazla enerji ve malzeme kullanır ve insanların ihtiyaç duyduğu her zaman mevcut değildir. Bunun nedeni, elektrik üretmenin zaman ve malzeme gerektirmesidir, bu nedenle bazı projelerin tamamlanması uzun zaman alır. Ayrıca, elektrik üretmek, kullanıcılara sunmaktan daha fazla yakıt tüketir. Bu nedenle, elektriğin nasıl üretildiğini ve dağıtıldığını anlamak önemlidir.

Elektrik üretimi, evler ve işletmeler için ihtiyaç duyulan elektrik arzını üretir. Ayrıca iletişim sistemlerine, soğutma ünitelerine, ısıtma ünitelerine ve günlük hayatta kullanılan diğer cihazlara da güç sağlar. Genelde insanlar güvenilir ve temiz elektrik gücü isterler. Bunu yapmak için şirketlerin artan elektrik talebine ayak uydurması gerekiyor. Ayrıca elektriği verimli bir şekilde üretmenin yeni yollarını da araştırmalılar. Aynı zamanda, ülkelerin tüketimi azaltmak için enerji tasarrufunu teşvik etmesi gerekiyor. Tüm bu faktörler, istikrarlı bir elektrik arzına katkıda bulunur.

Şirketler, talep olmadığında bile güç üretmeye devam etmek zorundadır. Bu maliyetlidir ancak gereklidir: Üretim tesisleri çalışmayı durdurursa, insanların yine de bir elektrik kaynağına sahip olması gerekir. Şirketler, jeneratörlerini her zaman çalıştırmak için yeterli yakıta sahip olduklarından emin olmak zorundadır. Ayrıca, ihtiyaç duydukları tüm parçaların mevcut ve iyi durumda olduğundan emin olmaları gerekir. Ayrıca jeneratörlerinin sorunsuz ve optimum verimlilikte sorunsuz çalıştığından emin olmaları gerekir. Bundan sonra, ürettikleri enerjiyi ihtiyaç duyulan her yere -ister iletim hatları yoluyla ister doğrudan evlere ve işyerlerine- iletmeleri gerekecek.

Elektrik gücü arzı makul fiyatlarla güvenilir olmalıdır. Şirketler, yüksek fiyatlar veya kötü hizmet nedeniyle işlerini kaybedemezler. Jeneratörlerin güç sağlarken sorunsuz ve verimli bir şekilde sorunsuz çalışması gerekir. Elektrik verildikten sonra, herkesin evlerinden veya cihazlarından herhangi bir müdahale olmaksızın temiz elektriğe erişebilmesi gerekir. Bu nedenle şirketler, herhangi bir yere güç sağlamadan önce tüm ekipmanlarının iyi çalışır durumda olduğundan emin olmalıdır. Son olarak, insanların en çok ihtiyaç duydukları anda kesintiye uğramamaları için mevcut elektrik kaynaklarını nasıl doğru kullanacaklarını anlamaları gerekir.

Tek bir birim elektrik enerjisi üretmek için ne kadar elektrik gerektiğini kimse bilmiyor. Bazı kaynaklar, geçen yıl Çin'de 6 milyon MJ'den fazla yakıt kullanıldığını öne sürüyor - bu, tüm bir yıl boyunca beş milyondan fazla hanenin ihtiyacına yetecek kadar! Elektrik enerjisi üretiminde ne kadar enerji kullanıldığı düşünüldüğünde, herkes mümkün olduğu kadar verimli enerji üretim yöntemlerinden yararlanmaktadır. Birçok ülke, elektrik üretim yöntemlerinde kullanılan fosil yakıtların yerine rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerjiyi desteklemektedir. Bu ülkeler, sürdürülebilir enerji üretim yöntemlerinde şimdiden büyük atılımlar yapıyorlar!

Elektrik, herkes tarafından her gün kullanılan temel bir kaynaktır - ancak bu gücü üretmek, sektöre dahil olan herkesin yararına olan zor bir iştir. Şirketler, müşterilerine temiz elektrik gücü sağlamak için her gün çok çalışmalıdır. Şirketlerin dünya çapında artan elektrik enerjisi talebinden kâr edebilmeleri için insanların mümkün olduğunca enerji tasarrufu yapması da gerekir.

Avrupa: Ulusların Zenginliğinden Ulusların Sağlığına

Avrupa Birliği, yarım yüzyıldan fazla bir süredir dünya meselelerinde önemli bir oyuncu olmuştur.

Aynı zamanda AB, hem büyük bir ticari güç hem de çevre koruma ve kalkınma yardımları gibi alanlarda bir dünya lideri haline geldi. Bu yüzden Avrupa Birliği’nin altıdan yirmi sekiz ülkeye kadar genişlemiş olması ve daha birçok ülkenin üyelik için sırada olması şaşılmaması gereken bir şeydir.

Üye devletlerin yerel mahkemeleri, Avrupa Birliği hukukunun birincil uygulayıcıları olarak birlik içinde önemli bir rol oynarlar. Yapılan antlaşmalar ışığında, Avrupa Birliği ve ulusal mahkemeler arasında bir iş birliği ilişkisi yatar. Yerel mahkemeler iç konularda Avrupa Birliği hukukunu uygulayabilirler ve bir yasanın yorumlanması konusunda açıklamaya gereksinim duyarlarsa Adalet Divanı'ndan bir önduruşma tarihi isteyebilirler.

21. yüzyılda AB'nin karşı karşıya olduğu zorluklar.

AB'nin üye ülkeleri için potansiyel faydaları.

16 Şubat 2016 tarihinde Avrupa Komisyonu enerji güvenliği paketini sunmuştur. Paket enerji alanında temel bir dönüşüm gerçekleştirmek suretiyle AB’deki tüketicilere sürdürülebilir, rekabetçi ve ucuz enerji sağlamayı hedefleyen öneriler içermektedir. 20 Temmuz 2016 tarihinde Avrupa Komisyonu, Avrupa’da tüm sektörlerde düşük karbonlu emisyonlara geçişi hızlandırmayı hedefleyen Enerji Birliği ve İklim Eylem paketini açıklamıştır. AB Bakanları 2015 yılın aralık ayında kararlaştırılan BM iklim değişikliği üzerine olan ‘Paris Anlaşması’nın AB tarafından onaylanmasına onay verdikten sonra anlaşma 30 Eylül 2016 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 30 Kasım 2016’da ise Avrupa Komisyonu ‘Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji’ adı altında bir önlemler paketini açıklamıştır. Pakette yer alan hedefler enerji etkinliğine öncelik vermek, yenilenebilir enerji konularında küresel liderliği hedeflemek ve tüketicilere adil bir öneri getirmek olarak belirtilmiştir.

21 Mart 2019’da AB’nin doğal afetler karşısında toplu müdahale kapasitesini artırmak amacıyla rescEU adlı bir sistem yürürlüğe kondu. Bu yeni sistem altında yangın söndürme uçakları ve helikopterler gibi gerekli teçhizattan oluşan bir reserv oluşturulması ve afet önleme ve hazırlıklılığı artırmak öngörülmektedir.

Dünya Hava Kalitesi Raporu 2021-2022 Karşılaştırılması

Dünya hava kalitesi raporu 2021-2022, 192 ülkedeki hava kalitesini karşılaştırıyor.

Ajans Press’in, QAir verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2021 yılı küresel hava kalitesi raporu oranları belli oldu. Böylelikle en kötü hava kalitesinin Bangladeş’te olduğu ortaya çıkarken, ikinci sıraya Afrika ülkesi Çad, üçüncü sıraya ise Pakistan’ın yerleştiği kaydedildi. 117 ülke ve 6 bin 475 şehrin yer aldığı raporda Türkiye 46. sıraya yerleşti.

2014 yılından bu yana kirliliğe karşı mücadele başlatan Çin 2021'de MP2.5 sıralamasında 14'ten 22'inci sıraya geriledi. Ancak ülkenin kuzey batısındaki Şincan'ın Hotan kenti en kötü performans gösteren şehir oldu. Ortalama PM2.5 okumalarının 100 miligramı geçtiği kentteki bu durumun genel olarak kum fırtınalarından kaynaklandığı belirtiliyor.

Raporda, hava kirliliğinin tüm ülkelerde sağlık sorunlarına neden olduğu tespit edildi.

IqAir tarafından her yıl yayımlanan Dünya Hava Kirliliği Raporu'nun 2021 verilerine göre yılın dünyada havası en kirli ülkesi Bangladeş oldu. Türkiye'nin 46. sırada yer aldığı raporda Iğdır, Avrupa'nın havası en kirli şehri olarak belirlendi. Raporda yıl içinde Avrupa'da yaşanan büyük orman yangınlarının hava kalitesini olumsuz etkilediği ve karbon emisyonlarını ciddi seviyede arttırdığı da aktarıldı.

Raporda 46. ülke olarak yer alan Türkiye’nin başkenti Ankara dünyanın en kirli 54. başkenti olurken; Avrupa’nın hava kirliliği en yoğun şehri olarak Iğdır birinci sırada, Düzce ise beşinci sırada yer aldı. Avrupa’nın en kirli şehirleri sıralamasında Iğdır’ı, Rusya’daki Krasnoyarsk ve Sırbistan’daki Novi Pazar izledi.

Rapor, otomobillerden ve fabrikalardan kaynaklanan emisyonların azaltılması gibi hava kalitesini iyileştirmeye yönelik önlemler tavsiye ediyor.

Raporun sonunda karbon emisyonlarını azaltmak için devletlere, motorlu araç kullanımı yerine bisiklet, yaya ve yeşil enerjili toplu taşımayı koyabilmek için yatırım yapmaları, orman yangınları için gelişmiş önlemler almaları, hava kalitesi düzenlemelerini uygulamaya koymaları ve hava kalitesi izleme monitörlerinin sayılarını artırmaları gibi öneriler yer aldı.

2021 Dünya Hava kirliliği raporu dünyadaki şehirlerin %97’sinin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) belirlediği hava kalitesi standartlarını karşılamadığını ortaya koydu. PM2.5 olarak ifade edilen havanın içerisinde bulunan ince parçacıklı madde kirliliği astım, felç, kalp ve akciğer hastalıklarına sebep oluyor. PM2.5 her yıl milyonlarca insanın erken ölümüne sebep oluyor. Rapora dahil edilen hava kalitesi izleme istasyonlarının %44’ü devlet kurumları tarafından işletilirken geri kalanı bilim insanları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve şirketler tarafından yönetiliyor.

Nasıl Parasız Bir Dükkân Kurarsınız?

Ücretsiz mağaza, stok sıkıntısı çekmeden ekstra para kazanabileceğiniz bir yerdir. Herhangi bir pahalı ekipman olmadan sadece birkaç dakika içinde ücretsiz bir mağaza kurabilirsiniz. Ayrıca, ücretsiz bir dükkan, düzenli olarak çalışmakta zorluk çeken veya serbest meslek sahibi kişiler için idealdir. Öte yandan, iş bilgisi olmadan ücretsiz mağazaların başarılı bir şekilde işletilmesi zordur.

Ücretsiz bir mağaza, herhangi bir envanteriniz olmadan para kazanmanıza olanak tanır. Ürünleri ihtiyacı olan kişilere satarak kolayca para kazanabilirsiniz. Örneğin, bölgenizde iş arayan ihtiyaç sahibi bireyler için ücretsiz bir dükkan açabilirsiniz. Yerinizi oturmak, uyumak veya eşya depolamak için kullanmak için yoldan geçenlerden küçük bir ücret alabilirsiniz. Alternatif olarak, insanların katıldıkları sırada mal satın aldıkları bir açık hava etkinliğinde ücretsiz bir mağaza açabilirsiniz. Ücretsiz mağazalar, partiler veya doğum günü partileri gibi sosyal etkinliklerde mal satmak için de harikadır. Esasen, ücretsiz bir mağaza, bakımı zor bir envanter olmadan para kazanmanızı sağlar.

Ücretsiz mağazalar, sınırlı geliri olan kişiler için uygundur. Bu tesisler, düşük ücretle çalışanlar ve satış yapmaya çok fazla zaman ve para ayıramayanlar için mükemmeldir. Pahalı perakende alanı kurmak yerine, bu kişiler evlerinde sadece küçük bir alanı kullanabilirler. Çok sayıda aksesuar olmadan mükemmel derecede işlevsel olan bu kurulum, başının üstünde bir çatı olan herkesin satış yapmaya başlamasını sağlar.

Ücretsiz mağazanızı başlatmak için sadece biraz açık alana, satış belgelerine ve yeni müşteriler için bir kayıt sayfasına ihtiyacınız var. Genel olarak konuşursak, ücretsiz mağazalar yalnızca minimum başlangıç ​​maliyetleri ve iş bilgisi gerektirir. Ayrıca, farklı açık hava etkinlikleri veya lokasyonlarında satış yapmak istiyorsanız, bu kurulumlar bir yerden bir yere kolayca aktarılabilir. Ücretsiz mağazanıza başlamak için tek ihtiyacınız olan on beş dakika ve bazıları güç verecek!

Profesyonel ipucu: Ücretsiz bir mağazayı etkin bir şekilde işletmek için haftada kaç ürün satmak istediğinizi ve kaç hafta satacağını belirlemelisiniz. tüm envanterinizi satmak için alın. Ardından, işletmenizin her hafta açık olacağı gün sayısını belirlemek için bu sayıyı yediye bölün. Ardından, perakende satış alanınızdan her gün kaç müşterinin geçtiğini belirleyin ve perakende satışlardan günde ne kadar kar elde edeceğinizi belirlemek için bu sayıyı bir ürünün maliyetiyle çarpın. Buradan, perakende satışlardan elde edilen aylık kârı belirlemek için günlük kârınızı toplayın. Perakende satışlardan her ay net karı belirlemek için aylık karlardan elektrik, kira ve sigorta gibi aylık genel giderleri çıkarın. Perakende satışlardan her ay yalnızca bir veya iki karlı günde işinize başlama konusunda kendinize güveniyorsanız, devam edin ve perakende alanınızı satış yapmanıza en iyi yardımcı olacak yere kurun!

Ücretsiz bir mağaza, aşağıdakiler için ideal bir işletmedir. ek gelire kolay erişim isteyen veya insanların ihtiyaç duyduğu mallardan para kazanmak isteyen herkes. Ücretsiz mağazalar, pahalı envanter veya düzenli çalışma saatleri gerektirmediklerinden sınırlı geliri olan kişiler için uygundur - bunun yerine, yalnızca her gün para harcamaya istekli ilgili bir müşteriye ihtiyaçları vardır. Kendinize ait ücretsiz bir mağazaya başlamak için, insanların normalde alışverişe gittikleri yerin yakınında boş bir yer bulun ve önce yerel bir organizatöre veya işletme sahibine kaydolun!

Günümüzün en popüler mesleği

İşler, birinin geçimini sağlamak için yaptığı iş olarak tanımlanır. İşler her sektörde yaygındır ve bir toplumu sürdürmek için gereklidir. İşverenler, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve aksama sürelerini önlemek için belirli işler için belirli kişileri arar. Bu nedenle iş türlerinde çok fazla çeşitlilik vardır; kuruluşların belirli ihtiyaçları karşılaması gereklidir.

Her şeyden önce tıp uzmanları ve mühendisler yoğun talep görmektedir. Sağlık ve mühendislik endüstrilerinin artan gereksinimlerini karşılamak için hızla çalışmak zorundalar. Ayrıca işverenler, çalışanlarına bu alanlarda yeni beceriler öğrenmeleri için fırsatlar sağlamak istemektedir. Bu şekilde, sürekli değişen endüstri standartları ile güncel kalabilirler. Ayrıca, onlara iş piyasasında daha da başarılı olma şansı verir.

Bir başka yüksek talep alan devlet istihdamıdır. Her ülkenin çeşitli departmanlarda çalışanlara ihtiyacı vardır. Örneğin, birçok ülkenin öğretmenlere veya polislere ihtiyacı vardır. İşverenler, çalışanları için istikrarlı çalışmayı garanti ettiği için bu gerçeği sever. Ayrıca personele kariyerlerinde ilerlemeleri için bolca fırsat verebilirler. İdarelerin ayrıca personelin iş dışında bir yaşam sürmesi için bolca zamanı ve kaynağı vardır. Bu, onların işte etkili olmalarını ve kişisel yaşam dengesini korumalarını sağlar.

Son olarak, fiziksel emek işleri, yüksek talep gören başka bir alandır. İşverenler bu pozisyonları severler çünkü eğitim gereksinimleri olmayan sabit işçiler garantilidir. Ayrıca, çalışanların işlerinden geçimlerini sağlamaları için bolca zaman vardır. Birçok meslek, personelin fiziksel olarak güçlü olmasını gerektirir, bu da bu pozisyonları, çalışanlarında güç ve verimlilik arayan işverenler için özellikle çekici kılar.

Sonuç olarak, bugün dünyada birçok farklı iş türü mevcuttur. Bunlar, diğerleri arasında tıp uzmanları, mühendisler ve devlet çalışanlarını içerir. Her biri benzersizdir çünkü farklı gereksinimleri vardır ve işverenler, çalışanların işyeri dışında geçirebilecekleri zamanı takdir eder. Ayrıca, bir personelin fiziksel gücünü ve verimliliğini gerektiren fiziksel emek işlerinde çok fazla çeşitlilik vardır.

30 Yaşından sonra iş hayatında mutlu olmanız için öneriler

Otuz yaşımdayken, hayatımda bir dönüm noktasına geldiğimi biliyordum. Geleceğimi düşünmeye başlamanın zamanı gelmişti. Para kazanmaya ve becerilerimi geliştirmeye başlamaya hazırdım. 30 yaşından sonra, çoğu insan birkaç yıllık deneyime ve ekonomiyi ve piyasayı iyi kavrar. Ayrıca hayatlarının geri kalanında ne yapmak istediklerini de bilirler. Bu nedenle, 30'dan sonra yaşınızın sizi engellemesine izin vermeden yolunuzu bulmanız önemlidir.

Otuzdan sonra çoğu insan birkaç yıllık deneyime ve ekonomiyi ve piyasayı iyi kavrar. Ayrıca hayatlarının geri kalanında ne yapmak istediklerini de bilirler. Bu nedenle, 30'dan sonra yaşınızın sizi engellemesine izin vermeden yolunuzu bulmanız önemlidir. Pek çok insan çok çalışıyor ve otuz yaşından sonra iş hayatında başarılı oluyor. İşte aynısını yapmanın bazı yolları:

1. Becerilerinizi geliştirmeye ve iyi mentorlar bulmaya odaklanın. Önce kendinizi geliştirmeye odaklanırsanız, kariyeriniz çok daha kolay olacaktır. Ardından, iş bulma zamanı geldiğinde, birçok iyi seçeneğiniz olacak. Ayrıca, işverenlerin çalışanlarda aradığı pek çok deneyime sahip olacaksınız. Ayrıca, başkalarına akıl hocalığı yapmanın yaşı yoktur - herkes başkalarının yeni beceriler öğrenmesine veya iş hayatında başarılı olmasına yardımcı olabilir.

2. Müşteriler veya iş ortaklarıyla ilgilenirken sakin olun. Çoğu insan bir işte çalışırken strese girer ama bu iş için geçerli değildir! 30 yaşından sonra, iş dünyasındaki diğer insanlara karşı karar verme ve kendi kararınızı verme baskısına alışırsınız. Bağışa dayalı çalışma, para kazanırken ulaşılabilir olmanın mükemmel bir yoludur. Ayrıca, işinizi büyütürken topluluğunuza dahil olmanın harika bir yolu.

3. Aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirebilmek için çok çalışın. Hayat kısa; her dakikasının tadını çıkardığınızdan emin olun! İş, aileniz ve arkadaşlarınızla kişisel düzeyde zaman geçirmenize yardımcı olur. Ayrıca, her hafta kafanıza takılan herhangi bir iş taahhüdü olmadan eğlenmek için zaman ayırabilirsiniz. Seni mutlu eden şeyleri bul; sonra aile ve arkadaşlarla -genç ve yaşlı- sağlıklı bir şekilde vakit geçirmek için çok çalışın!

Herkes yetişkinliğe hayatın farklı evrelerinde ve farklı deneyimlerle ulaşır. 30 yaşından sonra çoğu insan umutsuzca geçmişe tutunmak yerine hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırdır. Bunun yerine, kendiniz için parlak bir gelecek inşa ederken mutlu kalabilmeniz için yeni beceriler geliştirin ve iyi akıl hocaları bulun!

Home ← Older posts